صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
قم
 
اگر عبا بافت نائيني قالي پرآوازه خود را به هنرمند اصفهاني مديون است. درعوض بافنده تك باف قمي بايد اين سپاس را به حساب بستانكار همسايه نامدار و پيش كسوت كاشان منظور دارد كه راه و رسم كار را با سخاوت و استادي به او آموخت و به حق اين شاگرد تيزهوش نيز با فراست تمام ريزه كاري ها را دريافت و توانست با ارائه فرش هائي با طرح هاي جالب و بافت ظريف و رنگ هاي متعادل و مرزهاي معروفيت و شهرت را به زودي درنور ديده و به فرش نو رسيده خود اين چنين اعتبار بخشد.
حدود هفتاد و پنج سال پيش بود كه تجار كاشان دارهاي قالي رابه آن جا برده و كار را در مقياسي محدود شروع كردند و هنوز بيست سالي ازآن نگذشته بود كه قالي بافي در آن جا با ابعادي تجارتي به صورت پيش رفته و قابل ملاحظه ائي ادامه طريق داد.
درشهر مقدس قم قالي بافي آن چنان كه در برخي از مراكز بافندگي مهم ايران چون تبريز معمول است در كارگاه هاي بزرگ صورت نمي گيرد. تك بافي بيشتر در آن معمول است ولي كم نيستند مؤسساتي كه توليد آن ها گر چه در مقياسي بزرگ نيست ولي ابعاد خانگي هم ندارند. مروري بر نام برخي از آنان كه بيشتر امضاي خود را در حاشيه فرش هاي خودباقي مي گذارند تا حدودي وسعت ودامنه كار و فراواني بافنده و صاحب كار قمي را به پيش چشم مي آورد كه عبارتند از : متوسل- هاشميان- طالبيان- نعمتي- طالبي- رضا قناحي- ارسلاني- پريشان- رهي امانت كار- محمد جمشيدي- موسوي- رجب زاده- دانشور- شجاعي- صدق زاده- اناركيان- صفوي- محمدي- عليائي- رضائي- رضوي- ارمي- خادم- رشدي زاده- صالح- جعفري.
قم يكي از مهم ترين مراكز توليد فرش هاي گل ابريشم و كركي و تمام ابريشم است و فرش هاي آن اكثر در اندازه هاي ذرع و نيم و دو ذرعي و ابعاد چهار و هفت و دوازده متر مربع بافته مي شود.
تراكم گره درفرش هاي ريز بافت و ابريشمي آن در بسياري از موارد به مرز يك ميليون گره در متر مربع نزديك ميشود. فرش آن پرز كوتاه و دو پوده است و پود نازك آن بيشتر در رنگ هاي خاكستري و آبي و بژ در پشت فرمان قابل رؤيت است.
بافنده هاي قمي ترجيح مي دهند كه دلپذيرترين طرح هاي ساير مراكز قالي بافي ايران را كه در مرور زمان مطلوب و مقبول طبع همگان شده اند با مختصر تغييراتي ببافند. اگر فرش هاي آن با قاليچه ها و قالي هاي اصفهان و كاشان به لحاظ شباهت نقشه اشتباه شوند اين اشكال در مورد فرش هاي بافت تبريز هيچ گاه پيش نخواهد آمد چون فرش هاي تبريز با گره هائي از نوع گره تركي بافته مي شوند در حالي كه بافند هاي قم گره فارسي و يا گره سنه را در قالي بافي خود به كار مي برند.
طرح هاي متداول درقالي بافي قم عبارتند از: بندي خشتي( موزائيكي بختياري) ، بته اي، درختي، شكارگاه، هندسي جوشقاني، شاه عباسي لچك ترنج، شاه عباسي افشان، محرمات، ترنجي كف ساده، بندي كتيبه اي، محرابي گل فرنگ و ظل السلطاني.
در طرح بته اي كه از طرح هاي مورد علاقه بافنده هاي قمي است نقش بته ها مانند فرش هاي خراسان و برعكس فرش هاي نقش بته ناحيه سرآبند و مال مير (لرستان) يك سويه مي باشند به اين صورت كه نوك اين بته ها كه در رديف هاي موازي بافته شده اند همگي دريك جهت مي باشند در حالي كه درفرش هاي سرآبند جهت نوك بته ها در رديف ها متوالي يك در ميان تغيير مي كند.
در طرح بته اي كه از طرح هاي مورد علاقه بافنده هاي قمي است نقش بته ها خراسان و برعكس فرش هاي نقش بته ناحيه سرآبند و مال مير ( لرستان) يك سويه مي باشند به اين صورت كه نوك اين بته ها كه در رديف هاي موازي بافته شده اند همگي در يك جهت ميباشند در حالي كه در فرش هاي سرآبند جهت نوك بته ها در رديف هاي متوالي يك در ميان تغيير مي كند.
در قم تقليدي از طرح هندسي جوشقاني را مي بافند كه با طرح هاي قديمي كاشان نيز شباهتي دارند. هم چنين در اين شهر طرح درختي را گاهي در متن محرابي و گاهي نيز بدون نقش محراب مي بافند. مشابه اين طرح در اصفهان و كاشان نيز بافته مي شود.
بافندگان قمي فرش هاي كف ساده، با ترنج بزرگ شش گوشه اي مملو از گل هاي و برگ هاي تيپ هراتي مي بافند كه مشابه آن در بيرجند نيز بافته مي شود

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
  Ghom   Ghom   Ghom  
             
  Ghom   Ghom   Ghom  
             
  Ghom   Ghom   Ghom  
             
  Ghom   Ghom   Ghom  
             
  Ghom   Ghom   Ghom  
             
  Ghom   Ghom   Ghom  
             
  Ghom   Ghom   Ghom  
             
  Ghom   Ghom   Ghom  
             
  Ghom   Ghom   Ghom  
     
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.